کتاب و CD سلامت اداری از دیدگاه روانشناسی تصویر ذهنی

بهترین هدیه برای بهترین مدیرانی که همواره به فکر حفظ و ارتقای میزان سلامت اداری سازمان و شرکت خود می باشند.

Administrative health from the self –image psychology view
نویسنده : دکتر محمود جهانگیری

شناخت دقيق ريشه‌هاي بروز جرايم و تخلفات اداري نيازمند به شناخت دقيق انسان مي‌باشد كه اين امر بدون آگاهی از علم روان شناسی، امكان پذير نخواهد بود. در اين کتاب، با استفاده از الگوي نوين تصوير ذهني سازماني، به موضوع تخلفات اداري نگريسته شده است و ضمن بیان جايگاه تصویر ذهنی در حفظ و توسعه سلامت اداری و ميزان تاثيرگذاري عوامل منفی ساز تصویر ذهنی سازماني در بروز فساد اداري- مالي، راهکارهاي موثر جهت پيشگيري يا مقابله با بروز این پدیده نامطلوب در سازمان‌های کشور ارایه گردیده است. در لوح فشرده همراه نیز ضمن تشریح الگوي مدیریتی جديد تصوير ذهني سازمانی به مروري جامع و فشرده در مفاهيم، مباني و روش‌هاي بهينه سازي OSI پرداخته شده است.