کتاب بهينه سازي تصوير ذهني كودكان

ارائه الگویی مفید و ساده جهت افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس کودکان با استفاده از اصول روانشناسی تصویر ذهنی

Optimazation of Child’s Self Image
نویسنده : دکتر محمود جهانگیری- زهرا امام

بهینه‌سازی تصویر ذهنی کودکان، امری پیچیده و نیازمند اطلاعات و مهارت‌های خاص می باشد که والدین و مربیان بایستی آن‌ها را بیاموزند و به نحو شایسته‌ای به کار بگیرند. تمام تلاش ما در این کتاب، ارائه الگویی مفید و ساده در این زمینه است تا با استفاده از اصول مطرح شده در آن، بتوانید تصویری زیبا و موفق را در ذهن فرزندان خود ترسیم نموده و گام مهمی‌در پایه ریزی جامعه‌ای سالم بردارید.