کتاب تصویر ذهنی سازمانی

رويكردي نوین به بحث مديريت با ديدگاه و بينشی عميق به دو مقوله مديريت و انسان.

Organization Self-Image
نویسنده : دکتر محمود جهانگیری

نویسنده در اين كتاب به كمك يافته هاي نوين روانشناسي از زاويه اي متفاوت به بحث مديريت نگاه نموده است و رويكردي روانشناسانه به مديريت را ارايه مي دهد. وی براي نخستين بار، از عنوان تصوير ذهني سازماني و يا OSI استفاده مي كند, عنواني كه بيان كننده يك ديدگاه و بينش عميق به دو مقوله مديريت و انسان است و جان كلام اين است كه براي بهينه سازي خودانگاره سازمان ها و ايجاد و دوام پيشرفت در آنها, بايد تصوير ذهني منابع انساني و مشتریان آن سازمان را نشانه گرفت و تحت تاثير قرار داد.

در اين كتاب از موضوعی حساس، محوري و حياتي سخن گفته شده است كه هم اكنون بي ترديد بزرگترين چالش تمام سازمان هاي موجود كشورمان است و نگاه جديد و روان شناسانه مطرح شده در آن، مقتضاي اداره سازمان هاي كنوني می باشد.

كتاب حاضر، مروري جامع، فشرده و نو در مفاهيم، مباني و روش‌هاي بهينه سازي تصوير ذهني سازمانی و يا OSI سازمان هاست كه در آن، الگوي جديدی از مديريت مبتني بر تصوير ذهني نيروي انساني ارايه مي گردد و ضمن توضيح و تبيين تصوير ذهني سازماني و نقش و اهميت آن در پيشرفت سازمان ها، به مباحثي از قبيل شايسته سالاري، مشتري مداري، مديريت استرس، ايجاد روابط صحيح سازماني و غيره مي‌پردازد.

اين كتاب مشتمل بر يك مقدمه و چهار فصل مي‌باشد كه راه كارهاي مختلف بهينه سازي تصوير ذهني سازمان ها، با توجه به نقش حساس خودانگاره سازماني نيروهای انسانی و مشتريان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و تأكيد براين نكته است كه نقش تصوير ذهني در پيشرفت سازمان ها چيست و چگونه بايد باشد.