جملات تلقینی مثبت

 

جملات تلقینی مثبت مثل زیر بر بهینه سازی تصویر ذهنی تاثیرگذارند.

 

برخی از این جملات را انتخاب و روزانه تکرار کنید و یا بر روی صفحه ای بنویسید و در معرض دید قرار دهید و  هر روز این تابلوی زیبا را مشاهده کنید….

به خودببالید و بگوئید که:

 

🔹در وجود من عظمت و بزرگی نهفته است.

🔹من ایده های بزرگی در سر دارم و آنها را به واقعیت تبدیل می کنم.

🔹من هر روز خوشبخت تر، سالم تر و سعادتمندتر می شوم.

🔹خداوند رحمان مرا بسیار دوست دارد و در همه امور زندگیم مرا کمک می کند.

🔹سراسر وجود الهی من غرق در انرژی و شادی است.

🔹من همواره منتظر اتفاقات خوب در زندگی ام هستم.

🔹من به وجود پر از نور الهی خود افتخار می کنم.

🔹همواره از وجود و چهره من شادی، انرژی و عشق ساطع می شود.

🔹هرچه بیشتر می بخشم، بیشتر می ستانم و احساس شادمانی می کنم.

🔹من با اقتدار زندگیم را آنگونه که می خواهم طراحی می کنم و به پیش می برم.

🔹من انسان مقتدر، خلاق و دوست داشتنی هستم.

🔹من سزاوار بهترین ها هستم.

🔹در هر لحظه به خاطر همه نعمت ها و موهبت هایی که خداوند به من داده است، او را شکر می گویم.

🔹من در کمال آرامش به سر می برم و همواره رو حیه ای شاد و چهره ای خندان دارم.

🔹من با اقتداری خداگونه بر روحیه و عواطف و احساسات خود کنترل دارم و آنها را مدیریت می کنم.

 

🍀 تمام این عبارات تاثیر خاص و مثبتی بر روی ضمیر نا خودآگاه دارد و می تواند عین واقعیت را در زندگی انسان پدید آورد.