کتاب زندگي در بهشت تصوير ذهني

اين کتاب مي تواند زندگي شما را به بهشتي زيبا تبديل کند.

The life in the Self image’s Paradise
نویسنده : دکتر محمود جهانگیری

در صحراي سوزان زندگي پرتنش و اضـطراب کنوني، همه انسان ها به دنبال يافتن راهي جهت نيل به آرامش، نشــاط و ســلامتي اند که در اين ميان، طرح موضوع مهم و کاربردي تصوير ذهني، مي تواند نقش به سزايي ايفا کـند. موضـوعي که داراي تأثيرات مثبت ژرف و عمـيقي بر زندگي افـراد و الـهام بخش آنـان در نيــل به موفقـيت هاي مختلف خـواهد بود. شــناخت و بهره گيري از قــدرت عظـيم گنـجينه پنهان تصوير ذهـني مثبت، مي تـواند بهشتي از شـادابي، آرامـش و مـوفقيت را براي هر انساني به وجود بياورد.

شما مي‌توانيد با راه حل‌هاي مناسبي جهت بهينه‌سازي و شكل دهي به تصوير ذهني سالم و مثبت، خود را از محدوديت‌هاي گذشته رها ساخته و به سوي فرصت‌هاي مثبت زندگي، موفقيت و رفاه حركت كنيد و اين كتاب، راهنمايِ خوب شما در سفر به سرزمين خويشتن واقعي و همچنين وسيله نيل به آرامش و شادي مستمر شما در زندگي‌تان خواهد بود.

كتاب حاضر، كتابي است كه شما را در شناخت بهتر خود، نحوه كنترل زندگي و بهينهسازي تصوير ذهني خويشتن ياري مي‌دهد و ابزار لازم جهت استفاده بهتر از تصوير ذهني، لذت بردن از زندگي و برقراري ارتباط صحيح با ديگران را در اختيار شما قرار مي‌دهد. در اين كتاب ابتدا اشارهاي به تعريف خودانگاره يا تصوير ذهني، اهميت و عوامل موثر برآن شده است و سپس روش‌هاي عملي به‌سازي تصوير ذهني و برخي موارد كاربردي خاص استفاده از آن را در زمينه‌هاي مختلفي همچون تربيت كودكان، موفقيت تحصيلي و سلامت جسماني بيان شده است. در پايان نيز مطالبي پيرامون تصوير ذهني يك فرد مسلمان، خودانگاره سازماني، تصوير ذهني ملي و جهاني به نگارش در آمده است.